ДЕЙНОСТИ

Кантората на адвокат Цветкова предлага широк кръг от правни услуги – юридически консултации, правно обслужване и възможност за пълен правен абонамент на физически и юридически лица, участие в преговори и сделки, изготвяне на всякакви договори, както и процесуално представителство и защита на местни и чуждестранни юридически и физически лица пред всички български съдилища и органи.


Процесуално представителство

Процесуално представителство пред съдилищата в Република България;Обезпечаване на бъдещи искове, завеждане на искови молби, жалби и представителство по всички видове граждански дела;

Облигационно право

Изготвяне и сключване на всякакви видове договори като покупко-продажба на имоти, движими вещи, стоки или услуги, договори за наем, заем, дарения, договори за поръчка и др;

Търговско право

Регистрация на фирми, ЕТ, ООД, ЕООД, АД и други и промяна в обстоятелствата на същите. Публикуване на Годишни Финансови Отчети и обявяване на актове в Търговския регистър.

Трудово право

Консултации на работници/служители във връзка с трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждения и др.;Обезщетение вследствие на трудова злополука.

Вещно право

Защита на вещни права - право на собственост, съсобственост, суперфиция, учредено право на ползване, на строеж; защита на владение и др;Изготвяне на предварителни договори и проекти за нотариални актове;

Семейно и наследствено право

Развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;Първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;Спор за родителски права;Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.Приемане и отказ от наследство;

Административно право

Процесуално представителство пред държавни и общински органи;Обжалване на наказателни постановления на различни органи;Обжалване на административни актове;