ВЕЩНО ПРАВО

Адвокат Цветкова работи в Бургас в сферата на вещното право, като част от правните услуги, които предлага са:

  • Правно обслужване, писмени становища, цялостно изготвяне на документи изповядване на сделки с недвижими имоти в Република България;
  • Представителство при преговори с трети лица, фирми, консултантски агенции, подготовка на договорната документация, представителство пред нотариуси за сключване на сделки с недвижими имоти;
  • Правно обслужване при решаване на проблеми и защита на вещни права - право на собственост, съсобственост и етажна собственост, суперфиция, учредено право на ползване, на строеж, подобрения, приращения; защита на владение и др;
  • Проверка на документи и проверка на имоти за тежести, искови молби и други пороци;
  • Изготвяне на предварителни договори и проекти за нотариални актове;
  • Правно обслужване за вписване на обстоятелства /възбрани,  ипотеки,   искови молби/ по партидите на недвижими имоти в Република България;
  • Съдействие за издаване на скици, данъчни оценки и др. необходими документи, свързани с недвижимости;
  • Правно обслужване при промяна на предназначението на недвижими имоти,  както и писмени и устни консултации във връзка с регулацията;
  • Процесуално представителство и защита на етажната собственост в дела срещу некоректни съсобственици или тяхното принудително извеждане от общата собственост.