ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

  • Консултации при сключване на договори в областта на гражданското, търговското и облигационното право;
  • Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори като покупко-продажба на имоти, движими вещи, стоки или услуги, договори за наем, заем, дарения, договори за поръчка и изработка; дистрибуторски и комисионни договори превоз, лизинг, за прехвърляне на търговско предприятие и др;
  • Комплексно правно обслужване при изготвяне на различни видове договори и представителство при сключването им;
  • Изготвяне на типови договори за търговската дейност на дружества, във всички сектори на икономиката;Разваляне и прекратяване на договори - извънсъдебно и по съдебен ред;
  • Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по договори – ипотеки, залози и др.;
  • Съдействие при извънсъдебно уреждане на спорове по сключени договори;
  • Процесуално представителство по съдебни дела за непозволено увреждане – обезщетения за причинени имуществени и неимуществени вреди;
  • Процесуално представителство и правна защита по спорове във връзка с изпълнението на сключени договори, пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитраж.