ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

  • Процесуално представителство пред съдилищата и съдействие пред арбитражните институции в Република България; 
  • Обезпечаване на бъдещи искове, завеждане на искови молби, жалби и представителство по всички видове граждански дела; 
  • Съдействие и представителство по охранителни и изпълнителни производства пред надлежните органи и институции; 
  • Изготвяне и депозиране на документи пред инстанциите по вече заведени, висящи или решени гражданскоправни спорове; 
  • Защита срещу принудително изпълнение, прогнозиране и помощ в подготовката за евентуални изпълнителни производства; 
  • Представителство и посредничество при събиране на вземания; 
  • Посредничество при сключване на споразумения за разсрочено разплащане и окончателно изплащане на дългове; 
  • Водене на съдебни производства по заповед за изпълнение срещу длъжник по чл. 410 и чл. 417 от ГПК; Водене на искови съдебни производства; 
  • Представителство пред Държавни и Частни съдебни изпълнители за иницииране на изпълнителни производства по изпълнение на задължения и събиране на вземания 

Иницииране и водене на обезпечителни производства – за обезпечение на бъдещ иск и вписване на възбрани и налагане на запор върху банкови сметки и движими вещи.