СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

 • Развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
 • Вещноправни искове за собственост след развода;
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • Първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
 • Спор за родителски права;
 • Режим на лични отношения между родители и деца;
 • Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
 • Установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;
 • Дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка.
 • Приемане и отказ от наследство;
 • Изготвяне на завещание;
 • Дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи на нарушаване на запазената част от наследството;
 • Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.