адвокат трудово право Бургас

ТРУДОВО ПРАВО

Адвокат Цветкова работи в сферата на трудовото право, като част от правните услуги, които предлага са:

  • Консултации и процесуално представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение;
  • Процесуално представителство пред съд по трудовоправни спорове във връзка с уволнения, обезщетения, неизплатени заплати и други;
  • Изготвяне на трудови договори, проектодоговори и длъжностни характеристики;
  • Изготвяне на други документи във връзка с трудовото законодателство - документи по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения и други;
  • Консултации на работници/служители във връзка с трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждения и други;
  • Консултации на работодатели във връзка с реализирането на дисциплинарната и имуществената отговорност на работници/служители, полагане на извънреден труд, установяване на удължено/намалено работно време и други;
  • Обезщетение вследствие на трудова злополука.

Статиии във връзка с трудовоправни въпроси може да намерите тук.

Адвокат трудово право Бургас