ТЪРГОВСКО ПРАВО

  • Подготовка на документи и регистрация на търговски дружества, представителства, клонове, сдружения и фондации с нестопанска цел и други юридически лица със специален статут;
  • Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори като покупко-продажба на имоти, движими вещи, стоки или услуги, договори за наем, заем, дарения, договори за поръчка и изработка; дистрибуторски и комисионни договори превоз, лизинг, за прехвърляне на търговско предприятие и др;
  • Консултации и писмени становища относно действителността и тълкуването на сключени или подлежащи на сключване търговски договори, споразумения и др. документи;
  • Подготовка на документи и представителство пред Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на промени на вече регистрирани търговски дружества, пререгистрация на вече регистрирани търговски дружества, провеждане на Общи събрания и др; вписване на апортни вноски;
  • Изготвяне на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на фирми;
  • Преобразуване на търговските дружества - сливане, вливане, отделяне, разделяне;
  • Юридическо обслужване и консултации във връзка с ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества;
  • Публикуване на Годишни Финансови Отчети и обявяване на актове в Търговския регистър. Вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози;
  • Регистрация, пререгистрация на фирми, ЕТ, ООД, ЕООД, АД, събирателно, командитно и командитно дружество с акции, сдружения, фондации, променя и заличава фирми и търговски дружества.