ДАВНОСТ НА ВНОСКИТЕ ПО ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

ДАВНОСТ НА ВНОСКИТЕ ПО ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

През последните години пукупката на вещи с договор за лизинг стана масова практика. При липсата на възможност за заплщане на цялата цена на веща, хората сключват договор за лизинг, съгласно който изплащат цената разделена на месечни вноски, с клауза в договора, че след изплащане на всички вноски придобиват собствеността върху веща. Масово тези договор за лизинг се сключва при закупуването на техника (телефон, лаптоп, телевизор, хладилник, пералня и други) или за покупка на автомобил.

При неизпълнение по договор за лизинг от страна на лизингополучателя – неплащане на лизингова вноска и изпадането му в забава, възниква въпросът какъв е приложимият дановстен срок (три или пет години) за заплащане на лизинговите вноски по договор за финансов лизинг.

Договор за лизинг

Договорът за лизинг е търговска сделка и въпреки, че значително се доближава до договора за наем, има съществени различия и особености. Съгласно леглната дефиниция с договор за лизинг лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ срещу възнаграждение. По нататък е предвидено, че лизингополучателят може да придобие вещта по време на договора или след изтичане на срока му.

От горе казаното следва, че с договор за лизинг лизингодателя може да отдава за ползване всякакви вещи, както движими, така и недвижими, а лизингополучателя дължи възнаграждение. С договора за финансов лизинг лизингодателят се задължава да придобие вещ от трето лице при условия, определени от лизингополучателя, и да му я предостави за ползване срещу възнаграждение.

Рискът от случайното погиване или повреждане на вещта при финансовия лизинг е за лизингополучателя. Лизингодателят има задълженията на наемодател, а лизингополучателят – на наемател. Разноските по поддържане на вещта са за сметка на лизингополучателя.

Погасителна давност за периодични плащания

Погасителната давност представлява период от време, през който кредиторът бездейства – не упражнява правото си да предприеме действия за събиране на вземането си по принудителен ред. В Закона за задълженията и договорите са определени два вида давностни срокове, които се прилагат в гражданскоправните отношения – общ давностен срок и кратък давностен срок. С общ петгодишен давностен срок се погасяват всички задължения, за които законът не предвижда друг срок. С изтичането на тригодишна давност се погасяват вземанията за трудови възнаграждения, за които не е предвидена друга давност; вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор; вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания.

Отговор на въпроса – „Кои плащания са периодични?“ бе даден още 2011г. с Тълкувателно решение № 3 на ВКС: „Понятието „периодични плащания” по смисъла на чл.111, б.”в” от Закона за задълженията и договорите се характеризира с изпълнение на повтарящи се задължения за предаване на пари или други заместими вещи, имащи единен правопораждащ факт, чиито падеж настъпва през предварително определени интервали от време, а размерите на плащанията са изначално определени или определяеми без да е необходимо периодите да са равни и плащанията да са еднакви.“ Винаги когато едно плащане притежава посочената съвкупност от отличителни белези, то следва да се определи като периодично. Вземанията на топлофикационни, електроснабдителни и водоснабдителни дружества, както и на доставчици на комуникационни услуги също съдържат изброените признаци на понятието, поради което за тях се прилага тригодишна давност.

Давност на вноските по договор за лизинг

Съществуваше противоречива съдебна практика по въпроса дали лизинговите вноски по договор за финансов лизинг представляват периодични плащания по смисъла на чл. 111, б. „в“ от ЗЗД, т.е. дали се погасяват с три годишна давност.

Към настоящия момент практиката е уеднаквена, като е прието, че лизинговите вноски по договор за финансов лизинг представляват периодични плащания по смисъла на чл. 111, б. „в“ от ЗЗД и се погасяват с изтичането на кратка тригодишна давност.

В практиката си ВКС, приема, че договорът за финансов лизинг съчетава елементи на договора за поръчка и на договора за наем и по своите правни последици е близък до договора за продажба на изплащане срещу запазване на собствеността, както и че същият може да се разглежда като форма на предоставяне на целево инвестиционно кредитиране. Счетено е, че тези специфики, които не се наблюдават при договора за оперативен лизинг, не изключват характеристиката на основното задължение на лизингополучателя за възнаграждение като периодично плащане. При това основно задължение на лизингополучателя при финансовия лизинг се касае за повтарящо се, трайно изпълнение на парични задължения, които имат единен правопораждащ факт, чийто падеж настъпва през предварително определени интервали от време, а размерът на плащанията е изначално определен, с оглед на което характеристиката на тези вземания покрива дефинитивното тълкуване на чл.111, б. „в“ ЗЗД, извършено с ТР № 3/18.05.2012г. по тълк.д. № 3/2011г. на ОСГТК на ВКС.

Кантората на адвокат Цветкова предоставя на своите клиенти юридически консултации и пълно правно обслужване по всички въпроси от сферата на гражданско и търговско право, заповедно производство и изпълнително производство, както и представителство по тези дела пред съда – адвокат търговско право, Бургас.

Още статии по въпроси от сферата на търговско право може да намерите тук.


Статията отразява личното мнение на автора, като адвокат по разгледаната тема. Статията не представлява правен съвет, ако имате нужда от правна консултация по Ваш конкретен казус, не се колебайте да се свържете с нас.