ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

Обезщетение за безработица

От въвежда на извънредното положение, във връзка с разпространението на вируса COVID-19, всеки ден сме свидетели на увеличаващия се брой безработни хора. Всеки ден опашките пред Бюрата по труда, като към днешна дата, 08.04.2020г., се съобщава, че броят на безработните в страната е над 61 хиляди. За всички тях актуален е въпросът дали имат право на обезщетение за безработица и ако да – какъв размерът на обезщетението за безработица и за какъв срок ще го получават.

 Какви са условията, за да получавате обезщетение за безработица?

За да имате право да получавате парично обезщетение за безработица следва да сте били осигурявани за фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на трудовия ви договор и да сте изпълнили следните условия:

  • Да сте се регистрирали, като безработни в Агенцията по заетостта (Бюрото по труда);
  • Да не сте придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
  • Да не упражнявате трудова дейност, за която подлежите на задължително осигуряване по КСО или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

Регистрацията в Бюрото по труда следва да направите в срок до 7 дни от прекратяване на трудовия договор, като в настоящата ситуация на извънредно положение този срок е удължен и той ще бъде спазен ако направите регистрация в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение. След това в срок до 3 месеца от прекратяване на трудовия ви договор, следва да подадете заявление до НОИ за получаване на парично обезщетение за безработица, като този срок отново ще се счита за спазен ако направите това в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение.

Заявлението може да бъде подадено по електронен път – чрез квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код или на хартиен носител. До отмяна на извънредното положение, заявленията на хартиен носител се подават в Бюрото по труда.

В срок до 14 дни от получаване на заявлението, длъжностно лице от НОИ с разпореждане отпуска или отказва изплащането на парично обезщетение за безработица.

Какъв размер на получаваното от мен парично обезщетение за безработица?

Размерът на получаваното обезщетение за безработица зависи от това кога и на какво основание е прекратен трудовият ви договор.

Когато трудовият договор е прекратен с предизвестие от работодателя дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното ви възнаграждение за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване.  Този размер не може да бъде по-малко от минималния и по-голям от максималния дневен размер на обезщетението за безработица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година. Определените за 2020г. минимален и максимален размер на обезщетението са съответно 9,00 лв. и 74,29 лв.

Следва да имате предвид, че дори и договорът да е прекратен от страна на работодателя, ако не са минали 3 години от последния път, когато сте получавали обезщетение за безработица, то ще получавате минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.

Същият минимален размер на обезщетение за безработица за срок от 4 месеца ще получавате и ако трудовият ви договор е прекратен по ваше желание, по взаимно съгласие, по ваша вина или по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение.

Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася. Пример: ако получавате минимално обезщетение за безработица (9лв.) и в месеца има 20 работни дни – сумата, която ще получите е 180лв. (9х20). Обезщетението ще ви се изплаща по декларираната от вас банкова сметка на 15-то чило на месеца, следващ този, за който се отнася.

За пълното следва да се отбележи, че в ал. 7 на чл. 54б от КСО са посочени изключения от общото правило при определяне на среднодневното възнаграждение, когато в периода се включва време, което се зачита за осигурителен стаж без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица.

Ако в срока, в който получавате обезщетение за безработица, започнете работа на непълно работно време и получавате възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, ще получавате обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото ви се за оставащия период на изплащането.

За какъв период ще получавам парично обезщетение за безработица?

Срокът, за който ще получавате обезщетение за безработица отново зависи от това кога и на какво основание е прекратен трудовият ви договор. Както вече посочихме по-горе, в срок от 4 месеца ще получвате минимално обезщетение, когато трудовият ви договор е прекратен по ваше желание, по взаимно съгласие, по ваша вина или по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение, както и ако не са минали 3 години от последният път, когато сте получавали обезщетение за безработица.  

Когато трудовият ви договор е прекратен от работодателя, периодът, за който ще получавате обезщетение за безработица зависи от придобития от вас осигурителен стаж. За осигурителен стаж ви се зачита времето след 31 декември 2001г., през което сте осигурени за безработица.

Срокът за изплащане на паричното обезщетение за безработица се определя както следва:

Осигурителен стаж с осигуряване за безработица за времето след 31.12.2001 г. (години) Срок на изплащане
на обезщетението
(месеци)
до 3 години 4
от 3 години и 1 ден до 7 години 6
от 7 години и 1 ден до 11 години 8
от 11 години и 1 ден до 15 години 10
над 15 12

Кантората на адвокат Цветкова предоставя на своите клиенти юридически консултации и пълно правно обслужване по всички въпроси от сферата на трудово право, както и представителство по тези дела пред съда – адвокат трудово право, Бургас.

Още статии по въпроси от сферата на трудово право може да намерите тук.


Статията отразява личното мнение на автора, като адвокат по разгледаната тема. Статията не представлява правен съвет, ако имате нужда от правна консултация по Ваш конкретен казус, не се колебайте да се свържете с нас.