ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ БЕЗ ТАКСА

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ БЕЗ ТАКСА

Условията по сключване и прекратяване на договор за туристически пакет са уредени в Закона за туризма, с който в българското законодателство е транспонирана Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и съюза и на съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните пътувания и свързаните пътнически услуги.

Във връзка с разпространението на вируса COVID-19 и взетите мерки за ограничавания на пътуванията от много държави пред много хора се поставя и въпросът какво да направят с вече сключен договор за туристически пакет, който поради създалата се обстановка не могат да използват.

Прекратяване на договор за туристически пакет от пътуващия без такса

Легално определение на това що е “Договор за туристически пакет” е дадено в допълнителните разпоредби на Закона за туризма – това е договор, който включва всички услуги по туристическия пакет и съставлява едно цяло, или когато туристическият пакет се предоставя чрез самостоятелни договори – “договор за туристически пакет” са всички договори, обхващащи туристическите услуги, включени в туристическия пакет.

Съгласно чл. 89 от ЗТ пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, като в чл. 5 на същия член е предвидено, че пътуващият не дължи никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията.

Тази разпоредба е в съответствие с т. 31 от преамбюла на Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и съюза и на съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните пътувания и свързаните пътнически услуги, съгласно която пътуващите следва да имат право да прекратяват договор за пакетно туристическо пътуване без заплащане на такса за прекратяване, когато изпълнението на туристическия пакет ще бъде засегнато в значителна степен от непредотвратими и извънредни обстоятелства. Това може да включва например война, други сериозни проблеми със сигурността, като терористични актове, значителни рискове за човешкото здраве, като огнище на сериозна болест на мястото на пътуването или природни бедствия, като наводнения или земетресения или атмосферни условия, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съгласно уговореното в договора за пакетно туристическо пътуване.

Във връзка с горепосочените разпоредби може да се направи извода, че създадената ситуация в последните няколко месеца от разпространението на COVID-19, както и невъзможността да се предвиди до кога ще продължи, представлява извънредни обстоятелства по смисъла на закона, които излагат на риск човешкото здраве.

При прекратяване на договора за туристически пакет в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, пътуващият има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение.

Прекратяване на договор за туристически пакет от туроператора

Туроператорът също има право да прекрати договор за туристически пакет и да възстанови на пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:

  1. набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и туроператорът е уведомил пътуващия за прекратяването на договора в определения в договора срок, но не по-късно от:

– 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;

– 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;

– 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни, или

  1. туроператорът е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил пътуващия за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

В посочените случаи туроператорът е длъжен да възстанови на пътуващия всички плащания без необосновано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора за туристически пакет.

Кантората на адвокат Цветкова предоставя на своите клиенти юридически консултации и пълно правно обслужване по всички въпроси от сферата на гражданско и търговско право, както и представителство по тези дела пред съда.

Още статии може да намерите тук.


Статията отразява личното мнение на автора, като адвокат по разгледаната тема. Статията не представлява правен съвет, ако имате нужда от правна консултация по Ваш конкретен казус, не се колебайте да се свържете с нас.