адвокат Цветомила Цветкова Бургас

Ignorantia juris non excusat 

или 

Ignorantia legis neminem excusa

е основополагащ принцип на правото под формата на законова, необорима и обща презумпция съществуваща от самото зараждане на идеята за право в древността. На български от латински се превежда като „непознаването на закона не освобождава от отговорност“ или „непознаването на закона не извинява никой“. В правото се предполага, че правните субекти знаят законите и поради това незнанието на закона не ги оправдава при извършване на неправомерни действия. Тази основополагаща презумпция има непосредствено практическо значение. Изхождайки и опирайки се на нея, съдът я отчита и зачита в актовете си неизменно.

адвокат Цветкова Бургас

Всеки от нас ежедневно се сблъсква с различни проблеми, за решаването на които понякога се изискват специални знания и умения, а законодателството в България търпи динамични и чести изменения и допълнения. Това затруднява вземането на правилни решения, а както вече посочихме - непознаването на закона не освобождава от отговорност. Навременната консултация с адвокат спестява време и средства и винаги е добра инвестиция.      


Част от услугите предлагани от кантората на адвокат Цветкова са: 

 • Правни консултации по гражданскоправни въпроси – устни, писмени и online.
 • Процесуално представителство и правна защита по граждански дела.
 • Процесуално представителство в съдебно-изпълнително производство.
 • Консултации по вещноправни и облигационни казуси.
 • Процесуално представителство по гражданскоправни дела при спорове относно право на собственост и ограничени вещни права.
 • Изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и всички документи за успешното приключване на сделката.
 • Изготвяне на нотариални актове за продажба, дарение, прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка, учредяване право на строеж, учредяване право на ползване, ипотеки и други.
 • Консултации при сделки с недвижими имоти. Съдействие пред нотариус. Прехвърляне на имот чрез дарение.
 • Изготвяне на всички видове договори – договор за покупко-продажба, договор за наем, договор за заем, договор за изработка, договор за услуга, договор за търговско представителство и други.
 • Изготвяне на спогодби, споразумения и пълномощни.
 • Съдебна защита и правна помощ на клиенти, засегнати от нелоялни и некоректни действия на електроразпределителни и топлофикационни дружества, мобилни оператори и доставчици на интернет и други услуги – неправилно начислени суми по сметки, високи лихви, неправомерни действия по принудително изпълнение и други. Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси. Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна.
 • Консултация по въпросите на давността: давност на задължения към мобилен оператор; даност на задължения за глоба; абсолютна давност; давност на електронен фиш;
 • Приемане и отказ от наследство. Иск за възстановяване на запазена част от наследство. Продажба на наследство.
 • Изготвяне на брачни договори.
 • Процесуално представителство по искове за развод; искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака; искове за родителски права; искове за издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред.
 • Процесуално представителство и защита по дела по Закона за защита от домашно насилие.Регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел.
 • Представителство пред Агенция по вписвания, Търговски регистър, Имотен регистър, Служба по геодезия, картография и кадастър и държавни и общински органи.
 • Обжалване на откази на Агенция по вписванията.
 • Трудово правна консултация и процесуално представителство при трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на обезщетение при прекратяване на трудов договор, ползване на отпуск, неизплатени заплати и други.Обжалване на наказателни постановления.
 • Обжалване на административни актове. 

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

погасителна давност тригодишна

КОГА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ВИ СЕ ПОГАСЯВАТ ПО ДАВНОСТ

Повод за настоящата статия стана срещата ми с една служителка на един от мобилните оператори, която ми заяви категорично, че „Задълженията към нас (мобилния оператор) ...
Повече...
Възстановяване на запазена част от наследство

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПАЗЕНА ЧАСТ ОТ НАСЛЕДСТВО

В една от предишните ни статии разгледахме въпросите свързани с продажбата на наследство. В настоящата ще разгледаме как може да възстановите запазена част от наследство.  ...
Повече...
НАЧАЛО

ОТ КОГО ДА ПОИСКАМЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ ОТ ПТП – ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ ИЛИ ПРИЧИНИТЕЛЯ НА ЩЕТАТА?

При настъпване на пътно транспортно произшествие (ПТП), което не е никаква рядкост в наши дни, неминуемо настъпват имуществени вреди за участниците в него. Независимо от ...
Повече...
НАЧАЛО

ПРОДАЖБА НА НАСЛЕДСТВО – КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

         Договорът за продажба на наследство е двустранен възмезден договор, с който продавачът - наследник прехвърля на купувача съвкупността от права и ...
Повече...
Прекратяване на трудов договор по време на майчинство

Възможно ли е трудов договор да бъде прекратен по време на майчинство?

Много често майките се сблъскват с проблеми свързани с прекратяване на трудовия им договор, докато са в майчинство и за тях възниква въпроса: „Възможно ли ...
Повече...