адвокат вещно право

адвокат вещно право

продажба на дял от съсобствен имот

ПРОДАЖБА НА ДЯЛ ОТ СЪСОБСТВЕН ИМОТ

Правото на собственост включва възможността собственика да владее, да ползва и да се разпорежда свободно със собствения си недвижим имот. Същите право има и собственик, който притежава идеална част от съсобствен недвижим имот. При продажба на дял от съсобствен имот обаче закона поставя определени изисквания, който трябва да бъдат изпълнени …

ПРОДАЖБА НА ДЯЛ ОТ СЪСОБСТВЕН ИМОТ Read More »

право на строеж суперфиция давност

ПРАВО НА СТРОЕЖ – УЧРЕДЯВАНЕ И ПОГАСЯВАНЕ

Когато искате да построите сграда в чужд имот или когато сте съсобственик на недвижим имот, в който сам или с другите съсобственици искате да постоите сграда в него, следва да имате право на строеж. В този случай за вас възникват въпроси, като какво представлява правото на строеж, как се учредява, …

ПРАВО НА СТРОЕЖ – УЧРЕДЯВАНЕ И ПОГАСЯВАНЕ Read More »

договор за наем на недвижим имот

ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Договорът за наем на недвижим имот е много често употребяван в гражданския оборот. Много хора считат, че са наясно със същността и правата и задълженията по договор за наем, защото всичко изглежда ясно. Поради това много често, когато трябва да сключат договор за наем на недвижим имот хората прибягват до …

ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ Read More »

договор за наем на земеделска земя

ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Ползването на земеделските земи на правно основание е едно от задължителните условия за подпомагане на ползвателите по схемите за директни плащания на площ, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители. Това доведе до опити на много земеделски производители и съсобственици на земеделска земя притежаващи малък дял от нея, да опитат …

ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ Read More »

договор за аренда

ДОГОВОР ЗА АРЕНДА – СКЛЮЧВАНЕ, ПЛАЩАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

С навлизането на Европейските програми за развитие в земеделието масово собствениците на земя сключиха договор за аренда със земеделски производители. В последствие с все по-голямото развитие в областта се появиха и много проблеми и въпроси, появи се и конкуренция между увеличения брой земеделски производители и хората започнаха да се питат …

ДОГОВОР ЗА АРЕНДА – СКЛЮЧВАНЕ, ПЛАЩАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ Read More »

дарение на недвижим имот отмяна на дарение

РИСКОВЕ ПРИ ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Дарение на недвижим имот най-често се прави между роднини по права линия – родители, деца, баби, дядовци, внуци. Освен желанието да надарят някого прехвърляйки му безвъзмездно правото на собственост върху имота, хората се ръководят и от факта, че за дарение на недвижим имот между роднини по права линия не се …

РИСКОВЕ ПРИ ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ Read More »

покупко-продажба на недвижим имот

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

В манталитета на българите е заложено желанието всеки да си купи собствен дом, като постигането на тази цел се е превърнало и в един вид мерило за успех. При всички случай покупко-продажбата на недвижим имот е сериозна правна сделка, която може да крие много рискове, както за продавача, така и …

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ Read More »

отказ от наследство адвокат Бургас наследствено право

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО

След откриване на наследството всеки наследник има две възможности да го приеме или да направи отказа от наследство. И двата варианта имат сериозни последици за наследника затова решението трябва да бъде добре обмислено преди да бъде взето. В настоящата статия ще разясним последиците при отказ от наследство и процедурата за …

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО Read More »

защита правото на собственост ревандикационен иск негаторен иск установителен иск за собственост

КАК ДА ЗАЩИТИТЕ ПРАВОТО СИ НА СОБСТВЕНОСТ

Правото на собственост е абсолютно и неограничено вещно право, което задължава всички трети лица да се въздържат от каквито и да било въздействия върху собствения Ви имот. В гражданското право защитата на собствеността се реализира чрез предявяване на вещноправни искове – ревандикационен иск, негаторен иск и установителен иск за собственост. …

КАК ДА ЗАЩИТИТЕ ПРАВОТО СИ НА СОБСТВЕНОСТ Read More »

право на ползване учредяване право на ползване прекратяване отказ от право на ползване

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ЧУЖД ИМОТ

Много често, особенно когато сделките са между роднини, при прехвърляне правото на собственост на недвижим имот, прехвърлителят си запазва право на ползване върху същият. Това може да се случи както с договор за дарение на недвижим имот и договор за прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка, така и с …

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ЧУЖД ИМОТ Read More »