адвокат заповедно производство

адвокат заповедно производство

рискове при покупка на кола на лизинг

РИСКОВЕ ПРИ ПОКУПКА НА КОЛА НА ЛИЗИНГ

Когато човек иска да си купи нов автомобил, но не разполага с цялата сума в дадения момент, то той търси възможност за изплащане на цената на вноски. Такава възможност хората откриват в покупка на кола на лизинг, но още тук дебело ще подчертаем, че със сключването на договор за лизинг …

РИСКОВЕ ПРИ ПОКУПКА НА КОЛА НА ЛИЗИНГ Read More »

промени в заповедното производство от 24.12.2019г.

ПРОМЕНИ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО В СИЛА ОТ 24.12.2019г.

С последните изменения на Гражданско процесуалния кодекс се въведоха важни изменения в заповедното производство. Промените са в сила от 24.12.2019г. и с тях се цели разширяването на възможностите за защита срещу издадени заповеди за изпълнение. Защитават се и правата на потребителите, като нововъведение и изскването съдът служебно да следи за …

ПРОМЕНИ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО В СИЛА ОТ 24.12.2019г. Read More »

авал поръчител по запис на заповед

ПОРЪЧИТЕЛ ПО ЗАПИС НА ЗАПОВЕД. АВАЛ

Често срещано изискване на банките, и още по-често на небанковите кредитни институции, при отпускане на кредит е да гарантирате същия с издаването на запис на заповед. Също така може да изискат да се даде поръчителство по записа на заповед, като допълнително обезпечение. В този случай поръчителството се дава от трето …

ПОРЪЧИТЕЛ ПО ЗАПИС НА ЗАПОВЕД. АВАЛ Read More »

предсрочно изискуем кредитпредсрочна изискуемост на кредит

КОГА КРЕДИТЪТ СТАВА ПРЕДСРОЧНО ИЗИСКУЕМ?

Почти във всеки един договор за кредит са записани условия при настъпването, на които задължението по кредита става „автоматично“ предсрочно изискуемо. В действителност кредита може да стане предсрочно изискуем, но това не може да стане „автоматично“. При какви условия кредита може да бъде обявен за предсрочно изискуем и как се …

КОГА КРЕДИТЪТ СТАВА ПРЕДСРОЧНО ИЗИСКУЕМ? Read More »

поръчител по кредит договор за поръчителство

ПОРЪЧИТЕЛ ПО КРЕДИТ. ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧИТЕЛСТВО

Случвало ли ви се е роднина или приятел да ви помоли да му станете поръчител по кредит. Поставени пред този избор за вас възникват много въпроси. Какво означава да съм поръчител? Как се сключва договор за поръчителство? Каква е моята отговорност? Кога може да се наложи аз да платя чуждия …

ПОРЪЧИТЕЛ ПО КРЕДИТ. ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧИТЕЛСТВО Read More »

връчване чрез залепване на уведомление връчване по чл. 47 ГПК

ВЕЧЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА БЪДЕТЕ ОСЪДЕН БЕЗ ДА ЗНАЕТЕ

Много хора бяха осъдени без да разберат. Това най-често се случваше, когато креидторът е образувал заповедно производство и му е издадена заповед за изпълнение. Ако не подадете възражение срещу заповедта същата влиза в сила и на кредитора се издава изпълнителен лист, въз основа на който той образува изпълнително дело. За …

ВЕЧЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА БЪДЕТЕ ОСЪДЕН БЕЗ ДА ЗНАЕТЕ Read More »

колекторски фирми арбитражен съд колекторска фирма

НОВАТА ПРАКТИКА НА КОЛЕКТОРСКИ ФИРМИ – АРБИТРАЖЕН СЪД

Последните години колекторски фирми започнаха да използват производството пред арбитражен съд, като бърз и лесен начин да осъдят „длъжниците“ си. Тази нова практика започнаха да прилагат след последните изменение на ГПК, съгласно които в заповедното производство вече длъжникът не може да бъде осъден без да разбере, повече по този въпрос …

НОВАТА ПРАКТИКА НА КОЛЕКТОРСКИ ФИРМИ – АРБИТРАЖЕН СЪД Read More »

колекторски фирми тормоз

КОЛЕКТОРСКА ФИРМА – ТОРМОЗ И ЗАЩИТА

Колекторска фирма – фирма която събира вземания или защото й е възложено от кредитора ви да го направили или защото е изкупила дълга ви от него. Убедена съм, че в днешно време няма човек, който да не е имал контакт с колекторска фирма, който да не знае за тях или …

КОЛЕКТОРСКА ФИРМА – ТОРМОЗ И ЗАЩИТА Read More »

давност по изпълнително дело перемпция

КОГА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ВИ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО ОТПАДАТ ПО ДАВНОСТ?

Всяка година броят на длъжниците по изпълнителни дела се увеличава. За всеки длъжник винаги актуален е въпросът за погасителната давност, защото с изтичането на този предвиден в закона срок, кредиторът се лишава от възможността да събира своето вземане по принудителен ред. Въпросите за приложението на погасителната давност по повод на …

КОГА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ВИ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО ОТПАДАТ ПО ДАВНОСТ? Read More »

запис на заповед давност поръчителство авал джиро цесия изпълнителен лист

ВНИМАВАЙТЕ ПРЕДИ ДА ПОДПИШЕТЕ ЗАПИС НА ЗАПОВЕД!

Запис на заповед е ценна книга, по силата на която издателят-платец поема безусловно писмено обещание да плати на друго лице посочената в него парична сума. В последните години записът на заповед придоби голяма популярност, тъй като започна да се използва масово от банките и небанковите кредитни институции, като средство за …

ВНИМАВАЙТЕ ПРЕДИ ДА ПОДПИШЕТЕ ЗАПИС НА ЗАПОВЕД! Read More »