адвокат недвижими имоти

адвокат недвижими имоти

договор за наем на недвижим имот

ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Договорът за наем на недвижим имот е много често употребяван в гражданския оборот. Много хора считат, че са наясно със същността и правата и задълженията по договор за наем, защото всичко изглежда ясно. Поради това много често, когато трябва да сключат договор за наем на недвижим имот хората прибягват до …

ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ Read More »

дарение на недвижим имот отмяна на дарение

РИСКОВЕ ПРИ ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Дарение на недвижим имот най-често се прави между роднини по права линия – родители, деца, баби, дядовци, внуци. Освен желанието да надарят някого прехвърляйки му безвъзмездно правото на собственост върху имота, хората се ръководят и от факта, че за дарение на недвижим имот между роднини по права линия не се …

РИСКОВЕ ПРИ ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ Read More »

защита правото на собственост ревандикационен иск негаторен иск установителен иск за собственост

КАК ДА ЗАЩИТИТЕ ПРАВОТО СИ НА СОБСТВЕНОСТ

Правото на собственост е абсолютно и неограничено вещно право, което задължава всички трети лица да се въздържат от каквито и да било въздействия върху собствения Ви имот. В гражданското право защитата на собствеността се реализира чрез предявяване на вещноправни искове – ревандикационен иск, негаторен иск и установителен иск за собственост. …

КАК ДА ЗАЩИТИТЕ ПРАВОТО СИ НА СОБСТВЕНОСТ Read More »

право на ползване учредяване право на ползване прекратяване отказ от право на ползване

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ЧУЖД ИМОТ

Много често, особенно когато сделките са между роднини, при прехвърляне правото на собственост на недвижим имот, прехвърлителят си запазва право на ползване върху същият. Това може да се случи както с договор за дарение на недвижим имот и договор за прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка, така и с …

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ЧУЖД ИМОТ Read More »

прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМОТ СРЕЩУ ГЛЕДАНЕ И ИЗДРЪЖКА

Прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка е допустимо поради законоустановеното право на страните свободно да определят съдържанието на сключеният между тях договор, доколкото това не противоречи на императивните разпоредби на закона и на добрите нрави. С договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, едно …

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМОТ СРЕЩУ ГЛЕДАНЕ И ИЗДРЪЖКА Read More »

придобивна давност недвижим имот

КАК ЕДИН ИМОТ МОЖЕ ДА СТАНЕ ВАША СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПРИДОБИВНА ДАВНОСТ?

След като разгледахме в предишни статии института на погасителната давност, сега ще разгледаме и института на придобивната давност, като следва да се има пред вид, че разликите между тях са съществени – различни са правните последици, приложното поле и фактическия състав. Придобиване право на собственост чрез придобивна давност Придобивната давност …

КАК ЕДИН ИМОТ МОЖЕ ДА СТАНЕ ВАША СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПРИДОБИВНА ДАВНОСТ? Read More »