адвокат търговско право

адвокат търговско право

ДАВНОСТ НА ВНОСКИТЕ ПО ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

ДАВНОСТ НА ВНОСКИТЕ ПО ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

През последните години пукупката на вещи с договор за лизинг стана масова практика. При липсата на възможност за заплщане на цялата цена на веща, хората сключват договор за лизинг, съгласно който изплащат цената разделена на месечни вноски, с клауза в договора, че след изплащане на всички вноски придобиват собствеността върху …

ДАВНОСТ НА ВНОСКИТЕ ПО ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ Read More »

прекратяване на договор непродолима сила форсмажор стопанска непоносимост

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ. НЕПРОДОЛИМА СИЛА И СТОПАНСКА НЕПОНОСИМОСТ.

Въведеното извънредно положение, във връзка с разпространението на вируса COVID-19, поставя пред изпитание всички сфери на живота в страната, включително икономиката, засяга бизнеса и договорните отношения. Изпълнението на договорните задължения както за физическите лица, така и за търговците се превръща в предизвикателство, а в много от случаите става и фактически …

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ. НЕПРОДОЛИМА СИЛА И СТОПАНСКА НЕПОНОСИМОСТ. Read More »

прекратяване-на-договор-за-туристически-пакер

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ БЕЗ ТАКСА

Условията по сключване и прекратяване на договор за туристически пакет са уредени в Закона за туризма, с който в българското законодателство е транспонирана Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и съюза и на съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните пътувания и свързаните пътнически услуги. Във връзка с разпространението …

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ БЕЗ ТАКСА Read More »

фондация учредяване регистрация

ФОНДАЦИЯ – УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

В предишната статия разгледахме условията за учредяване и регистрация на сдружение. Другият вид юридически лица с нестопанска цел са фондациите. Между сдружение и фондация има прилики, но има и съществени разлики, като основната е, че фондацията няма членове и учредителят й има право да си запази права, които му гарантират …

ФОНДАЦИЯ – УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ Read More »

сдружение учредяване регистрация

СДРУЖЕНИЕ – УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което обединява група от хора за постигането на обща цел. Сдружение е подходяща форма за извършване на дейност от юридическо лице, когато целта не е извършване на стопанска такава или ако се извършва стопанска дейност, то тя да е свързана само предмета на …

СДРУЖЕНИЕ – УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ Read More »

неравноправни клаузи в договор

НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ДОГОВОР

С последните изменения на Гражданско процесуалния кодекс се въведе нова алинея 3 на чл. 7, съгласно която съдът служебно следи за наличието на неравноправни клаузи в договор, сключен с потребител. Изменения в тази насока бяха направени и в заповедното производство, съгласно които съдът не издава заповед за изпълнение, когато искането …

НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ДОГОВОР Read More »

рискове при покупка на кола на лизинг

РИСКОВЕ ПРИ ПОКУПКА НА КОЛА НА ЛИЗИНГ

Когато човек иска да си купи нов автомобил, но не разполага с цялата сума в дадения момент, то той търси възможност за изплащане на цената на вноски. Такава възможност хората откриват в покупка на кола на лизинг, но още тук дебело ще подчертаем, че със сключването на договор за лизинг …

РИСКОВЕ ПРИ ПОКУПКА НА КОЛА НА ЛИЗИНГ Read More »

закриване на фирма прекратяване на ООД и ЕООД с ликвидация

ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМА: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ООД И ЕООД С ЛИКВИДАЦИЯ

Много обстоятелства могат да наложат вземане на решение за закриване на фирма. Процедурата по закриване на фирма е дълга и сложна, поради което решението трябва да бъде добре обмислено, като вземете предвид всички възможни решения в конкретния случай, най-добре след консултация с адвокат търговско право. Закриване на фирма представлява най-общо …

ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМА: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ООД И ЕООД С ЛИКВИДАЦИЯ Read More »

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА ООД И ЕООД В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА ООД И ЕООД В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Всеки търговец и всяко юридическо лице с нестопанска цел са длъжни да поискат да бъдат вписани в търговския регистър, съответно в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като заявят подлежащите на вписване обстоятелства и представят подлежащите на обявяване актове. Тъй като вписването на промени в обстоятелствата по делата на …

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА ООД И ЕООД В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР Read More »

продажба на дружествен дял

ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е капиталово дружество, като капиталът му се състои от дяловете на съдружниците. Този дружествен дял може да се прехвърля и наследява, като особеностите свързани с наследяване на дружествен дял бяха разгледани в две статии – Наследяване на дружествен дял в ООД и Наследяване на ЕООД. …

ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ Read More »