адвокат Цветомила Цветкова Бургас

Ignorantia juris non excusat 

или 

Ignorantia legis neminem excusa

е основополагащ принцип на правото под формата на законова, необорима и обща презумпция съществуваща от самото зараждане на идеята за право в древността. На български от латински се превежда като „непознаването на закона не освобождава от отговорност“ или „непознаването на закона не извинява никой“. В правото се предполага, че правните субекти знаят законите и поради това незнанието на закона не ги оправдава при извършване на неправомерни действия. Тази основополагаща презумпция има непосредствено практическо значение. Изхождайки и опирайки се на нея, съдът я отчита и зачита в актовете си неизменно.

адвокат Цветкова Бургас

Всеки от нас ежедневно се сблъсква с различни проблеми, за решаването на които понякога се изискват специални знания и умения, а законодателството в България търпи динамични и чести изменения и допълнения. Това затруднява вземането на правилни решения, а както вече посочихме - непознаването на закона не освобождава от отговорност. Навременната консултация с адвокат спестява време и средства и винаги е добра инвестиция.      


Част от услугите предлагани от кантората на адвокат Цветкова са: 

 • Правни консултации по гражданскоправни въпроси – устни, писмени и online.
 • Процесуално представителство и правна защита по граждански дела.
 • Процесуално представителство в съдебно-изпълнително производство.
 • Консултации по вещноправни и облигационни казуси.
 • Процесуално представителство по гражданскоправни дела при спорове относно право на собственост и ограничени вещни права.
 • Изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и всички документи за успешното приключване на сделката.
 • Изготвяне на нотариални актове за продажба, дарение, прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка, учредяване право на строеж, учредяване право на ползване, ипотеки и други.
 • Консултации при сделки с недвижими имоти. Съдействие пред нотариус. Прехвърляне на имот чрез дарение.
 • Изготвяне на всички видове договори – договор за покупко-продажба, договор за наем, договор за заем, договор за изработка, договор за услуга, договор за търговско представителство и други.
 • Изготвяне на спогодби, споразумения и пълномощни.
 • Съдебна защита и правна помощ на клиенти, засегнати от нелоялни и некоректни действия на електроразпределителни и топлофикационни дружества, мобилни оператори и доставчици на интернет и други услуги – неправилно начислени суми по сметки, високи лихви, неправомерни действия по принудително изпълнение и други. Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси. Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна.
 • Консултация по въпросите на давността: давност на задължения към мобилен оператор; даност на задължения за глоба; абсолютна давност; давност на електронен фиш;
 • Приемане и отказ от наследство. Иск за възстановяване на запазена част от наследство. Продажба на наследство.
 • Изготвяне на брачни договори.
 • Процесуално представителство по искове за развод; искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака; искове за родителски права; искове за издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред.
 • Процесуално представителство и защита по дела по Закона за защита от домашно насилие.Регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел.
 • Представителство пред Агенция по вписвания, Търговски регистър, Имотен регистър, Служба по геодезия, картография и кадастър и държавни и общински органи.
 • Обжалване на откази на Агенция по вписванията.
 • Трудово правна консултация и процесуално представителство при трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на обезщетение при прекратяване на трудов договор, ползване на отпуск, неизплатени заплати и други.Обжалване на наказателни постановления.
 • Обжалване на административни актове. 

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

закриване на фирма прекратяване на ООД и ЕООД с ликвидация

ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМА: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ООД И ЕООД С ЛИКВИДАЦИЯ

Много обстоятелства могат да наложат вземане на решение за закриване на фирма. Процедурата по закриване на фирма е дълга и сложна, поради което решението трябва ...
Повече...
договор за наем на недвижим имот

ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Договорът за наем на недвижим имот е много често употребяван в гражданския оборот. Много хора считат, че са наясно със същността и правата и задълженията ...
Повече...
договор за наем на земеделска земя

ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Ползването на земеделските земи на правно основание е едно от задължителните условия за подпомагане на ползвателите по схемите за директни плащания на площ, съгласно Закона ...
Повече...
договор за аренда

ДОГОВОР ЗА АРЕНДА – СКЛЮЧВАНЕ, ПЛАЩАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

С навлизането на Европейските програми за развитие в земеделието масово собствениците на земя сключиха договор за аренда със земеделски производители. В последствие с все по-голямото ...
Повече...
ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА ООД И ЕООД В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА ООД И ЕООД В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Всеки търговец и всяко юридическо лице с нестопанска цел са длъжни да поискат да бъдат вписани в търговския регистър, съответно в регистъра на юридическите лица ...
Повече...
продажба на дружествен дял

ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е капиталово дружество, като капиталът му се състои от дяловете на съдружниците. Този дружествен дял може да се прехвърля и ...
Повече...
учредяване на ООД учредяване на ЕООД

УЧРЕДЯВАНЕ НА ООД. УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕООД.

Когато вземете решение, че искате да развивате търговска дейност и решите точно каква да бъде тя, следващият важен въпрос, който трябва да решите и е ...
Повече...