адвокат Цветомила Цветкова Бургас

Ignorantia juris non excusat 

или 

Ignorantia legis neminem excusa

е основополагащ принцип на правото под формата на законова, необорима и обща презумпция съществуваща от самото зараждане на идеята за право в древността. На български от латински се превежда като „непознаването на закона не освобождава от отговорност“ или „непознаването на закона не извинява никой“. В правото се предполага, че правните субекти знаят законите и поради това незнанието на закона не ги оправдава при извършване на неправомерни действия. Тази основополагаща презумпция има непосредствено практическо значение. Изхождайки и опирайки се на нея, съдът я отчита и зачита в актовете си неизменно.

адвокат Цветкова Бургас

Всеки от нас ежедневно се сблъсква с различни проблеми, за решаването на които понякога се изискват специални знания и умения, а законодателството в България търпи динамични и чести изменения и допълнения. Това затруднява вземането на правилни решения, а както вече посочихме - непознаването на закона не освобождава от отговорност. Навременната консултация с адвокат спестява време и средства и винаги е добра инвестиция.      


Част от услугите предлагани от кантората на адвокат Цветкова са: 

 • Правни консултации по гражданскоправни въпроси – устни, писмени и online.
 • Процесуално представителство и правна защита по граждански дела.
 • Процесуално представителство в съдебно-изпълнително производство.
 • Консултации по вещноправни и облигационни казуси.
 • Процесуално представителство по гражданскоправни дела при спорове относно право на собственост и ограничени вещни права.
 • Изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и всички документи за успешното приключване на сделката.
 • Изготвяне на нотариални актове за продажба, дарение, прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка, учредяване право на строеж, учредяване право на ползване, ипотеки и други.
 • Консултации при сделки с недвижими имоти. Съдействие пред нотариус. Прехвърляне на имот чрез дарение.
 • Изготвяне на всички видове договори – договор за покупко-продажба, договор за наем, договор за заем, договор за изработка, договор за услуга, договор за търговско представителство и други.
 • Изготвяне на спогодби, споразумения и пълномощни.
 • Съдебна защита и правна помощ на клиенти, засегнати от нелоялни и некоректни действия на електроразпределителни и топлофикационни дружества, мобилни оператори и доставчици на интернет и други услуги – неправилно начислени суми по сметки, високи лихви, неправомерни действия по принудително изпълнение и други. Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси. Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна.
 • Консултация по въпросите на давността: давност на задължения към мобилен оператор; даност на задължения за глоба; абсолютна давност; давност на електронен фиш;
 • Приемане и отказ от наследство. Иск за възстановяване на запазена част от наследство. Продажба на наследство.
 • Изготвяне на брачни договори.
 • Процесуално представителство по искове за развод; искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака; искове за родителски права; искове за издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред.
 • Процесуално представителство и защита по дела по Закона за защита от домашно насилие.Регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел.
 • Представителство пред Агенция по вписвания, Търговски регистър, Имотен регистър, Служба по геодезия, картография и кадастър и държавни и общински органи.
 • Обжалване на откази на Агенция по вписванията.
 • Трудово правна консултация и процесуално представителство при трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на обезщетение при прекратяване на трудов договор, ползване на отпуск, неизплатени заплати и други.Обжалване на наказателни постановления.
 • Обжалване на административни актове. 

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

фондация учредяване регистрация

ФОНДАЦИЯ – УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

В предишната статия разгледахме условията за учредяване и регистрация на сдружение. Другият вид юридически лица с нестопанска цел са фондациите. Между сдружение и фондация има ...
Повече...
сдружение учредяване регистрация

СДРУЖЕНИЕ – УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което обединява група от хора за постигането на обща цел. Сдружение е подходяща форма за извършване на дейност ...
Повече...
привременни мерки

ПРИВРЕМЕННИ МЕРКИ ПО ДЕЛО ЗА РАЗВОД И ДЕЛО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Много често, когато се стига до развод по исков ред или до завеждане на дело за упражняване на родителски права между страните съществува сериозно неразбирателство ...
Повече...
неравноправни клаузи в договор

НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ДОГОВОР

С последните изменения на Гражданско процесуалния кодекс се въведе нова алинея 3 на чл. 7, съгласно която съдът служебно следи за наличието на неравноправни клаузи ...
Повече...
пътуване на дете в чужбина

ПЪТУВАНЕ НА ДЕТЕ В ЧУЖБИНА

Когато поради ред причини, за почивка, екскурзия, обучение състезание и други се наложи дете да напусне границите на България, винаги се появява въпроси. Ситуацията може ...
Повече...
рискове при покупка на кола на лизинг

РИСКОВЕ ПРИ ПОКУПКА НА КОЛА НА ЛИЗИНГ

Когато човек иска да си купи нов автомобил, но не разполага с цялата сума в дадения момент, то той търси възможност за изплащане на цената ...
Повече...
промени в заповедното производство от 24.12.2019г.

ПРОМЕНИ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО В СИЛА ОТ 24.12.2019г.

С последните изменения на Гражданско процесуалния кодекс се въведоха важни изменения в заповедното производство. Промените са в сила от 24.12.2019г. и с тях се цели ...
Повече...